Предмет на предвидената процедура: Внедряване на Система за управление на бизнес процесите в офис Плевен и офис София по техническа спецификация


Прогнозна стойност: 538 000.00 лв. без ДДС


Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 21.09.2017


Крайна дата за подаване на оферти: 28.09.2017

Приложение: