Проект: BG16RFOP002-2.002-0104-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Коуд Рънърс”

Цел: “Развитие на управленския капацитет и устойчив растеж на “КОУД РЪНЪРС” ООД, чрез въвеждането на ИКТ базирана система за управление на бизнес процесите и Система за управление Околната среда, Система за управление на качеството и Система за управление на сигурността на информацията”

Дата на стартиране: 06.03.2017

Дата на приключване: 06.06.2018

Безвъзмездна финансова помощ: 390 600.00, от които 332 010.00 лв. от ЕФРР и 58 590.00 лв. Национално съфинансиране.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

 

Project: BG16RFOP002-2.002-0104-C01 “Management Capacity Development and Growth at Code Runners”

Aim: “Management Capacity Development and Growth at Code Runners, through ICT-based BPM integration and an Environment Protection Management System, QAMS and ISMS”

Start Date: 06.03.2017

End Date: 06.06.2018

Total amount financed amount: 390 600.00 BGN.

The current project is being developed with financial aid by the „Innovation and Competitiveness” Operational Program 2014-2020, co-financed by the EU through the European Regional Development Fund and Bulgaria’s national budget.